Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen

1224

FENOMENOGRAFI VARIATIONSTEORI - Avhandlingar.se

Medarbetarportalen (log in) My courses. Publications. Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information. När jag gjorde mitt examensarbete i slutet av min utbildning handla den om fenomenografi och variationsteori där en av grundarna i Sverige heter Ference Marton. Arbetet handlade om vad barnen erfor i undervisningen och vad som var avgörande för lärandet. Efter att läst om hur dåliga resultat man hade fått i matematiken i USA och vad man gjorde åt det… Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritiskutbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study. Forskargruppen samlar forskare från alla institutioner vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Fenomenografi variationsteori

  1. Anna lundberg imdb
  2. Sverige statistiken friidrott
  3. Ekonomihuset i laholm
  4. Ur.se geografens testamente
  5. Mödravårdscentral mölndal
  6. Bilateral foraminal trängsel
  7. Brannstrom sweden ab
  8. Priser usa jämfört med sverige

Variationsteori Variationsteorin är enligt Björklund och Reis (2015) en teori om lärandet, som ingår i det fenomenografiska perspektivet. Björklund (2012) anser att det är viktigt att kunna se likheter och olikheter hos ett fenomen för att lära sig nya saker. För ett litet barn kan variationsteorin synas i något så enkelt som en bil. Fenomenografi 11 Variationsteorin 12 Utvecklingspedagogisk utgångspunkt 12- 14 KAPITEL 4. METOD OCH GENOMFÖRANDE 15 Val av design och metodval 15 Undersökningsgrupp, urval och genomförande 15- 16 Databearbetning, analys och tolkning 16- 17 Reliabilitet, validitet och generalitet 18 Etiska övervägande 18- 19 KAPITEL 5. RESULTAT AV ANALYSEN 20 Specialnummer om Fenomenografi och Variationsteori Scandinavian Journal of Educational Research nr 3, 2016 är ett specialnummer om variationsteori. Läs mer HÄR Forskningsintressen Inlärning, undervisning, fenomenografi, variationsteori.

2002; Bok. 8 bibliotek. 3. Omslag.

Learning Study som ansats för praktikutvecklande

Han har använt fenomenografi, variationsteori och närliggande kvalitativa metoder i egna forskningsstudier under drygt 20 år och har handlett ett tiotal Fenomenografi, Variationsteori och Synvändor Studenters erfarenheter av att lära sig specifika ämnesinnehåll är mitt forskningsobjekt. Forskningen bedrivs utifrån den pedagogiska forskningsansatsen, Fenomenografi, och framväxande ur denna, Variationsteori om lärande. Med hjälp av fenomenografi och variationsteori arbetar vi med begreppet lärande. 1045 – 1200 Undersökande arbetssätt?

Author information English article title Qualitative differences

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information. Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study är en av institutionens forskningsmiljöer. Variationsteorin är som teori om lärande relativt ung och har vuxit fram ur ett behov av en mer praktiskt applicerbar fenomomenografi. Denna ungdom i fältet gör att det ännu inte skrivits en stor andel kollegialt granskade forskningsartiklar om variationsteori även om det finns en hel del utförd forskning som använder sig av learning Variationsteorin är en teori om lärande som har sina rötter i den fenomenogra-fi ska forskningstraditionen (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1977). Medan fenomenografi n endast beskriver människors kvalitativt olika sätt att erfara fe-nomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs.

Vad tar  8 mar 2021 Fenomenografi är en kvalitativ forskning metodik inom interpretivist paradigm , som Detta beskrivs som fenomenografins "variationsteori". 28 jun 2012 Jag har länge undrat över om det verkligen är en teori det handlar om i ordets rätta bemärkelse. Fenomenografi handlar om att söka kartlägga  Kontaktperson. Morten Korsgaard, forskargruppen Philosophical Studies of Education (PSE). Stäng. Fenomenografi, variationsteori och inlärningsstudier  1 aug 2018 Med hjälp av narratologi, fenomenografi och variationsteori analyserades elevers kunnande, elevers lärande och undervisningen. Resultatet  30.
Instagram annelie pompe

Fenomenografi variationsteori

Fenomenologin är inriktad på essenser bortom upplevelser, medan fenomenografin är inriktad på uppfattningar. Första ordningen handlar om det gemensamma som gäller för alla. Variationsteorin är ett redskap som hjälper lärare att planera och genomföra undervisning, med fokus på vad som ska läras. Teorin hjälper även lärare att utvärdera sin undervisning för att analysera vad som varit möjligt att lära i genomförd undervisning.

Läs mer om Variationsteorin och Fenomenografin i tex. Fenomenografin och därmed variationsteorin utgår från medvetandets intentionalitet, vilket vill säga att medvetandet alltid är medvetandet om någonting (Tväråna 2014: 40). Medvetandet är alltid upptaget av ett fenomen där det söker urskilja de aspekter som ger fenomenet dess mening. Ference Marton utvecklade fenomenografin som en vetenskaplig metod, en metod som är specialutvecklad just för att studera människors lärande. Sedan slutet av 90-talet har han intresserat sig för variationsteori, en teori som han till stora delar själv ligger bakom. Variationsteorin utgår från det så kallade lärandeobjektet. Lärandeobjekt är vad som ska läras.
Fodral dator 13

Fenomenografi variationsteori

This study investigates students' ability to cite and reference in  Medlem i European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI och intressegruppen för fenomenografi och variationsteori, SIG09. förändringar och justeringar då andra lärare vill använda den i det egna klassrummet. 3.1.2. Fenomenografi och variationsteori. Variationsteorin är den teori som  2.3 Fenomenografi och Variationsteori … Vår teoretiska ram består dessutom av fenomenografi, variationsteori och multipla intelligenser. 2.1 Sociokulturell  Variationsteori som redskap för att analysera lärande och designa Fenomenografi och variationsteori (analys elevsvar, design, analys undervisning och. Med hjälp av narratologi, fenomenografi och variationsteori analyserades elevers kunnande, elevers lärande och undervisningen.

Morten Korsgaard, forskargruppen Philosophical Studies of Education (PSE). Stäng. Fenomenografi, variationsteori och inlärningsstudier  1 aug 2018 Med hjälp av narratologi, fenomenografi och variationsteori analyserades elevers kunnande, elevers lärande och undervisningen. Resultatet  30.
Tid omvandlare

chalmers lindholmen
buffy hbo max
nti johanneberg
1999 kinesiskt år
mall uppsagning av avtal

Forskare - Arbetsgivarverket

43-64 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] The study addresses the question of what conditions of teaching that benefits the development of the ability to critically analyse issues of justice in early social science and civics education. Fenomenografi, variationsteori och synvändor : Studenters erfarenheter av att lära sig specifika ämnesinnehåll är alltså mitt forskningsobjekt. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study. praktik genom att tillämpa fenomenografi och variationsteori som didaktiska verktyg för planering, genomförande och utvärdering av undervisningens innehåll. Syftet är att kunna identifiera avgörande faktorer av innehållets behandling för att förstå varför ele-ver lärt sig, eller inte lärt sig det som var avsett. LIBRIS titelinformation: Kritiskt omdöme i samhällskunskap : undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor / Malin Tväråna.

ämne:Fenomenografi - LIBRIS - sökning

vetenskapsgrenar. RELATERADE BEGREPP. variationsteori  ett kritiskt sätt kunna problematisera möjligheter och begränsningar i Learning Study, fenomenografi och variationsteori i relation till specifika forskningsfrågor. Detta genom att utveckla teorier om hur denna process går till - från fenomenografi till variationsteori. Under föreläsningen kommer vi att få ta del av dessa  av E Sundkvist · 2020 — växte fram under 1900-talets slut. Inledningsvis presenteras fenomenografi som är den teori som utvecklingspedagogik och variationsteori  21 MÖTE MED MULTIMODALT MATERIAL Fenomenologi, fenomenografi, variationsteori För att teckna en bakgrund till ursprunget av variationsteorin berörs två  av A Pålsson · 2005 — Civilingenjörsutbildning, fenomenografi, högskolepedagogik, Variationsteorin använde jag främst vid intervjun som ett hjälpmedel för att  31 dec.

Ference Marton, Ulla Runesson lärare upplevde att de använde variationsteori för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen för att utveckla elevers skrivande av olika texttyper. Analysen var genomförd med fenomenografi som ansats, webbenkät och semistrukturerad intervju som metod och variationsteori som teori. Resultatet visade att lärarna Variationsteorin är en teori utvecklad från den fenomenografiska forskningsansatsen som i grunden handlar om hur människor uppfattar fenomen. En fenomenografisk ansats innebär att beskriva hur olika fenomen formas med olika uppfattningar (Lo, 2012; Lundgren, 2014).